Gu zhen xiong ling zhi wu zhou chan shen

When art student Kangsheng returns to his remote hometown village with his classmates to search of ancient murals, they are witness to a fatal car accident. Kangsheng's girlfriend Wangzhi ...

Genre: Horror

Actor: Yang Hao , Zheng Liu , Jiang Song

Director: Hui Liu

Country: China

Duration: 90 min

Quality: HD

Release: 2013

IMDb: 6.3